Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Economic mechanism of resource saving in agriculture

E. A. Martynova, aspirant Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (g. Ekaterinburg, ul. K. Libknehta, d. 42)

Agriculture in our country is characterized by high resource. To reduce the cost of inputs of agricultural producers must place emphasis on the formation and functioning of the economic mechanism of resource. The article deals with the essence of the economic mechanism of resource, as well as modern scientists' views on its development. It is concluded that the mechanism of functioning of the economic resource in agriculture should take into account the usefulness of the production costs. This approach to the development of the economic mechanism of resource will reduce the resource intensity of agricultural production, as well as help strengthen the competitive advantages of domestic food.

References

1. Beznosov G. A., Malysheva M. S. VTO i problemy razvitiya rossiyskogo APK // Molo-dezh i nauka. 2013. # 1. S. 34.
2. Beznosov G. A. Predelnaya poleznost proizvodstvennyh resursov kak faktor povyshe-niya ekonomicheskoy effektivnosti proizvodstva zerna // Agrarnyy vestn. Urala. 2013. # 12. S. 67–72.
3. Kulman A. Ekonomicheskie mehanizmy / per. s fr. ; pod. obsch. red. N. I. Hrustalevoy. M. : Progress ; Univers, 1993. 309 s.
4. Kurbatov YU. Ekonomicheskiy mehanizm v komplekse faktorov razvitiya selskogo ho-zyaystva // APK: ekonomika, upravlenie. 1998. # 8. S. 30–32.
5. Kuzmenko V. Razvitie kratkosrochnogo kreditovaniya predpriyatiy APK Stavropol-skogo kraya // Dostizheniya nauki i tehniki APK. 2002. # 2. S. 11–16.
6. Fedorkov A. I. Metodologiya i organizatsionnye formy upravleniya predpriyatiem v usloviyah perehoda k rynochnymi otnosheniyam. SPb. : SPb GIEA, 1998. 232 s.
7. Beznosov G. A. Etimologicheskoe znachenie resursoemkosti, suschnost i osnovnye na-pravleniya resursosberezheniya pri proizvodstve zerna // Agrarnyy vestn. Urala. 2011. # 8. S. 56–57.
8. Loktik E. I. Ekonomicheskiy mehanizm resursosberezheniya v selskom hozyaystve : dis. ... kand. ekon. nauk. M., 2002. 155 s.
9. Beznosov G. A. Metodicheskiy podhod k optimizatsii ispolzovaniya resursov pri pro-izvodstve zerna // Agrarnyy vestn. Urala. 2013. # 6. S. 76–79.
10. Beznosov G. A. Sovremennye predstavleniya ob ekonomicheskom mehanizme resursosbe-rezheniya // Vestn. KRAUNTS. Ser. Gumanitarnye nauki. 2013. # 2. S. 23–33.

Read PDF Back to contents
Background