Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The subject, the methodology, the conceptual apparatus of science, «human resource management»

E. V. Zarubina, dotsent kafedry upravleniya i prava Uralskogo GAU (Ekaterinburg, ul. K. Libknehta, 42)

The author argues that the knowledge in the field of human resource management skills needed for managers and leaders at all levels who want to be professionals and seek professional and personal growth.

References

1. Zarubina E. V. Praktika upravleniya chelovecheskimi resursami v sovremennyh rossiyskih organizatsiyah // Ekonomika i upravlenie: analiz tendentsiy i perspektiv razvitiya. Sbornik materialov HHH Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 26 oktyabrya 2016 g. - Novosibirsk: Tsentr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva, 2016.
2. Makarova I. K. Upravlenie chelovecheskimi resursami. Pyat urokov effektivnogo HR- menedzhmenta // I. K. Makarova. - M.: Delo, 2007.
3. Sokolova M. I., Dementieva A. G. Upravlenie chelovecheskimi resursami / M. I. Sokolova, A. G. Dementieva. - M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2006.
4. Shahovskaya L. S., Morozova I. A., Guschina E. G., Peskova O. S. Upravlenie chelovecheskimi resursami: uchebnoe posobie / L. S. Shahovskaya, I. A. Morozova, E. G. Guschina, O. S. Peskova. - M.: Knorus, 2017.
5. Zarubina E. V. Upravlenie chelovecheskimi resursami kak nauka // Sovremennye tendentsii v ekonomike i upravlenii: novyy vzglyad. Sbornik materialov XLIV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii 31 oktyabrya 2016 g. – Novosibirsk: Tsentr razvitiya nauchnogo sotrudnichestva, 2016.
Read PDF Back to contents
Background