Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The use of interactive teaching method «Computer Simula-tion» on labor-atory studies in veterinary pharmacology

Burtseva T. V., kandidat pedagogicheskih nauk, dotsent Kurochkina N. G., kandidat veterinarnyh nauk, dotsent Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet.


References

1. Alekseeva O.V. [i dr.] Simulyatsionnye metodiki v uchebnom protsesse meditsinskogo vuza. // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2015. # 5. URL: http://www.science-education.ru/pdf/2015/5/545.pdf (data obrascheniya: 25.10.2016). 2. Guschin YU.V. Interaktivnye metody obucheniya v vysshey shkole // Psihologicheskiy zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obschestva i cheloveka «Dubna». 2012. # 2. S. 1-18. 3. Litvinova O. V., Shenberger I. A., Fomichѐva I. B. Interaktivnyy metod obucheniya // Molodoy uchenyy. 2015. #11. S. 1390-1392. 4. Privalova G.F. Aktivnye i interaktivnye metody obucheniya kak faktor sovershenst-vovaniya uchebno-poznavatelnogo protsessa v vuze // Sovremennye problemy nauki i obrazo-vaniya. 2014. # 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13161 (data obrasche-niya: 25.05.2016). 5. Chernieva N.S., Ivanova I. N. Aktivnye metody obucheniya v uchebnom protsesse // Mo-lodezh i nauka. 2016. #6. URL: http://min.usaca.ru/issues/24/articles/1245 (data obrascheniya: 25.10.2016).
Read PDF Back to contents
Background