Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The moral and psychological climate as an element of organizational culture

E. V. Zarubina, dots. kafedry upravleniya i prava Uralskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta (Ekaterinburg, ul. K. Libknehta, 42)

организационная культура, структура организационной культуры, морально-психологический климат, признаки благоприятного морально-психологического климата, морально-психологические установки руководителя.

References

1. Upravlenie personalom v innovatsionnoy srede: monografiya / pod red. d-ra sotsiol. nauk, prof. N. I. Shatalovoy. Ekaterinburg: UrGUPS, 2015. S. 230.
2. Shteyn. Organizatsionnaya kultura i liderstvo. Postroenie. Evolyutsiya. Sovershen-stvovanie / Per. s angl. Pod red. V. A. Spivaka. SPb: Piter, 2002. S. 36, 37.
3. Zarubina E. V. Professionalnaya etika sotrudnikov OVD. Slovar / E. V. Zarubi-na. Ekaterinburg: Uralskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii, 2012. S. 53.
4. Egoshin I. V., Zarubina E. V. O strukture morali // Nauka, obrazovanie, obschestvo: problemy i perspektivy razvitiya. Sbornik nauchnyh trudov po materialam Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Tambov, 2015. S. 62-63.
5. N.A. Aleksandrova, L.I. Vasiltsova, B.A. Voronin, V.I. Nabokov. Upravlenie per-sonalom organizatsii. Uchebnik dlya bakalavrov. Ek. Uralskoe agrarnoe izdatelstvo. 2013, 371 str.
Read PDF Back to contents
Background