Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Features of the application of the «5 P» complex in the sphere of dealer centers

Kruzhkova T. I., kand. istor. nauk, dots., Ruschitskaya O. A., kand. ekon. nauk, dots.


References

1. Ruschitskaya O.A., Galimova S.A. Mery, predprinimaemye gosudarstvom, v tselyah zaschity rabotnikov v period krizisa. // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. # 3 (121). S. 82-84
2. Kulikova E. S. Strategicheskoe upravlenie kak instrument vyyavleniya i formirovaniya marketingovogo potentsiala sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya krupnogo goroda/ I.V. Razorvin, E.S. Kulikova, N.V.Usova // Voprosy upravleniya. – 2015. – # 3 (15). – S.191–196
3. Kruzhkova T.I. Sovremennye tehnologii podgotovki rabochih s vysshim obrazovaniem v professionalno-pedagogicheskom vuze // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2013. - # 5. Rezhim dostupa: search.rae.ru
Read PDF Back to contents
Background