Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Sales promotion in shopping channels

Kulikova E.S., kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent, Fetisova A.V., starshiy prepodavatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta, 42)

Events to stimulate sales in a distribution channel – a very powerful tool to increase sales. With the aim of increasing the competitiveness of products by improving the channels of tovarovedenija necessary to determine the distribution strategy of the company, in particular distribution channel; the establishment of a trust portrait of the distributor and the formation of requirements to the status of the distributor; development of motivation systems of the trading partners; to prepare the complex of programs for the development of sales via a distributor, such as sales planning, programs, trade marketing and marketing communications; regular evaluation of economic efficiency of the channel and revealing of reserves of growth of sales and profits.

References

1. Atlas M.S., Lebedeva K.N. Voprosy o soderzhanii ekonomicheskih ponyatiy // Vestnik Finansovoy akademii. 2011. # 3.
2. Kardanskaya I.L. Osnovy prinyatiya upravlencheskih resheniy : uchebnoe posobie dlya vu- zov. M. : Russkaya delovaya literatura, 2012.
3. Lapin E.V. Ekonomicheskiy potentsial predpriyatiya : monografiya. M. : ITD «Universi- tetskaya kniga», 2010.
4. Minaeva O.A. Instrumenty izmereniya i metody upravleniya ekonomicheskim potentsia- lom organizatsii. M., 2013.
5. Ruschitskaya O.A., Kulikova E.S. Antikrizisnyy marketing v sisteme razvitiya sovremen- nyh predpriyatiy // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 11 (141). S. 82–84.
Read PDF Back to contents
Background