Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The education of youth in the era of globalization: psychological characteristicsv

Bokova N. V., aspirant Vladimirskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, Simonovich N. N., kandidat psihologicheskih nauk RGPPU, Bagretsov D. N., kandidat filologicheskih nauk UrGAU, Simonovich G. N., RGPPU

The article is devoted to the education of youth in the era of globalization and the impact of mass communication on the process. Young people are actively involved in the process of globalization and she had the ability to influence events in their country and in the entire measure.

References

1. Simonovich N. E. Sotsialno-psihologicheskie osobennosti studencheskoy molodezhi // Obuchenie i razvitie: sovremennaya teoriya i praktika : materialy XVI mezhdunarodnyh chte- niy pamyati L. S. Vygotskogo. M., 2015. S. 592–594.
2. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno-psihologicheskaya bezopas- nost regionov rossiyskoy federatsii // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopas- nost. 2014. # 8. S. 40–44.
3. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Prinyatie resheniy po upravleniyu organizatsiey v pe- riod krizisa: sotsialno-psihologicheskie aspekty // Audit i finansovyy analiz. 2015. # 4. S. 308–311.
4. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Rol motivatsii v effektivnyh kompaniyah // Natsio- nalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2015. # 21. S. 16–24.
5. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody prinyatiya resheniy v usloviyah riskov: psihologicheskie aspekty // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. # 2. S. 35.
6. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Konkurentosposobnost predpriyatiya v usloviyah glo- balizatsii obschestva: vliyanie korporativnoy kultury // Natsionalnye interesy: priori- tety i bezopasnost. 2014. # 11. S. 39–44.
7. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno – psihologicheskaya bezo- pasnostpredpriyatiya // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 5. S. 30–34.
8. Yachmeneva N. P., Simonovich N. E. K probleme ispravleniya i resotsializatsii nesover- shennoletnih osuzhdennyh // Vestnik RGGU. Seriya: Psihologiya. Pedagogika. Obrazovanie. 2016. # 2 (4). S. 82–92.
9. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody issledovaniya natsionalnoy bezopasnosti // Kazanskiy sotsialno-gumanitarnyy vestnik. 2012. # 3-4. S. 9–10.
Read PDF Back to contents
Background