Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Features of marketing transformations in the sphere of the automobile market

Kulikova E. S., kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent, Ruschitskaya O. A., kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta, 42)

Considering the marketing techniques at the present stage, it should be noted a significant change in the trends of the automotive market. The article discusses the sharply rising question about marketing strategies and identifying potential sales and thus involves the issue of sales. Analyzes how to obtain the necessary competitive advantage and ensure marketing success in the market

References

1. Ruschitskaya O.A., Galimova S.A. Osnovnye napravleniya antikrizisnogo konsaltinga dlya rossiyskih predpriyatiy // Agrarnyy vestnik Urala. 2013. # 12 (118). S. 76–79.
2. Kulikova E. S. Osnovnye harakteristiki marketinga regiona v sovremennyh uslovi- yah // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 3. S. 60–64.
3. Ruschitskaya O.A., Kulikova E.S. Antikrizisnyy marketing v sisteme razvitiya sovre- mennyh predpriyatiy // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 11 (141). S. 82–84.
4. Kruzhkova T.I. Duhovnye tsennosti rossiyskogo predprinimatelstva: istoricheskiy opyt formirovaniya i razvitiya. // Kreativnaya ekonomika. XVI vserossiyskaya nauchno- prakticheskaya konferentsiya. Ekaterinburg : Izdatelstvo UMTS UPI, 2015. S. 55–66.
Read PDF Back to contents
Background