Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

TECHNOLOGY OF SOY ISSUING IN NORTH KAZAKHSTAN

Nazarenko Z.V., magistrant Kazahskogo Agrotehnicheskogo universiteta (Kazahstan, g. Astana, prospekt Zhenis, 62) Retsenzent: L. I. Kolesnikova, kandidat selskohozyaystvennyh nauk, starshiy prepoda-vatel KATU im. S. Seyfullina

The article gives a brief description of the use of elements of soybean cultivation tech-nology under certain conditions. The elements of cultivation, which ensure its yield, are ground-ed. Information was collected and systematized for use in the management of quality control and soybean yields. Also in the article are the preparations that were used in the cultivation of soy, with terms and doses.

References

1. Soya. Biologiya i tehnologiya vozdelyvaniya / Pod red. V.F. Baranova i V.M. Lukomtsa. Krasnodar, 2005. 433 s.
2. Arinov K.K., Musynov K.M., Shestakova N.A. i dr. Rastenievodstvo. Astana, 2016.
3. Balakay G.T., Bezuglova O.S. Soya: ekologiya, agrotehnika, pererabotka. Rostov-na- Donu, Feniks, 2003 g.
4. Soya – proizvodstvo i perspektivy v Kazahstane // Seriya tehnicheskih spravok, As- tana, 2004 g. S. 24 – 35.
5. Shpaar D. Zernobobovye kultury // OOO «DLV AGRODELO». 2014 g.
6. Posypanov G.S. Sorta soi severnogo ekotipa (vozmozhnye rayony vozdelyvaniya) [Tekst] / G.S. Posypanov, T.P. Kobozeva, V.N. Posypanova, U.A. Delaev [i dr.] // Zernovoe hozyaystvo. # 10, 2006. S. 10-14.
7. Boyko A.T., Karyagin YU.G. Metodicheskie rekomendatsii. Soya – vysokobelkovaya kultura. Almaty, OAO “Vita“, 2004. S. 62 – 64.
8. Baranov V.F., Kocheruga A.V., Lukomets V.M. Soya na Kubani. Krasnodar, 2009.
Read PDF Back to contents
Background