Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

EDUCATION OF THE INDIVIDUAL THROUGH SOCIAL WELL-BEING: PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Bokova N. V., aspirant, Vladimirskiy gosudarstvennyy gumanitarnyy universitet, Simonovich G. N., Simonovich N. N., kandidat psihologicheskih nauk, Maksimova O. A., student RGGU

In the article the problems of education of the individual through the improvement of the social well-being and prospects of personal development in the foreseeable future. Consideration of different approaches to education, to the definition and understanding of social well-being and social well-being revealed at different levels. The main factors that determine the impact of social wellbeing on a person's upbringing and his social security in society.

References

1. Kiseleva I.A., Simonovich N.E. Innovatsionnye metody issledovaniya natsionalnoy bezopasnosti // Kazanskiy sotsialno–gumanitarnyy vestnik. 2012. # 3- 4(6). S. 9-10.
2. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno – psihologicheskaya bezopasnost regionov rossiyskoy federatsii //Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 8. S. 40-44.
3. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Prinyatie resheniy po upravleniyu organizatsiey v period krizisa: Sotsialno – psihologicheskie aspekty //Audit i finansovyy analiz. 2015. # 4. S. 308 -311.
4. Kiseleva I.A., Simonovich N.E. Rol motivatsii v effektivnyh kompaniyah //Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2015. # 21. S. 16 -24.
5. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Innovatsionnye metody prinyatiya resheniy v usloviyah riskov: psihologicheskie aspekty //Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2016. # 2. S. 35.
6. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Konkurentosposobnost predpriyatiya v usloviyah globalizatsii obschestva: vliyanie korporativnoy kultury //Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 11. S. 39-44.
7. Kiseleva I. A., Simonovich N. E. Ekonomicheskaya i sotsialno – psihologicheskaya bezopasnost predpriyatiya // Natsionalnye interesy: prioritety i bezopasnost. 2014. # 5. S. 30 -34.
8. Yachmeneva N. P., Simonovich N. E. K probleme ispravleniya i resotsializatsii nesovershennoletnih osuzhdennyh // Vestnik RGGU. Seriya: Psihologiya. Pedagogika. Obrazovanie. 2016. # 2 (4). S. 82 – 92.
Read PDF Back to contents
Background