Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Teaching is creativity

N. K. Kazantseva, kandidat tehnicheskih nauk, dotsent kafedry tehnologii metallov i remonta mashin Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

Teaching is the process of formation of qualitatively new individual. Creativity teaching is impossible without pedagogical skill. Gnostic component (ability to use in the work methods of teaching and, most im- portantly, the ability to analyze conducting classes, critically realize the reasons for their difficulties, failures) and communicative component (emotional atmosphere) are determinative qualities of teaching.

References

1. Ivanov D. A., Mitrofanov K. G., Sokolova O. V. Kompetentnostnyy podhod v obrazova- nii. Problemy, ponyatiya, instrumentariy : ucheb.-metod. posobie. M. : APK i PRO, 2003. 101 s.
2. Fokin YU. G. Prepodavanie i vospitanie v vysshey shkole: metodologiya, tseli i soder- zhanie, tvorchestvo : ucheb. posobie dlya studentov vyssh. ucheb. zavedeniy. M. : Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2002. 224 s.
Read PDF Back to contents
Background