Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Improving the financial sustainability of the enterprise

Kirina I. L., kandidat sotsiologicheskih nauk, dotsent, Hilyazheva M. A., magistrant Rossiyskogo gosudarstvennogo professionalno-pedagogicheskogo universiteta (Ekaterinburg, ul. Mashinostroiteley, 11) Retsenzent: I.P. Chupina, d.e.n., professor UrGAU

The article considers the financial performance of the enterprise and ways of their improve-ment, assessment of efficiency of activity of the enterprise. The purpose of writing this article is to assess the financial condition of the enterprise, development and economic justification of measures aimed at improving the financial condition of the company. Solved main research objectives, name-ly: to assess the financial condition of the company; determination of the role of financial status in the efficiency of the enterprise; develop and justify activities to improve the financial condition of the company "Uralredmet". Proposed napravleniya increasing efficiency of enterprises and ways of improving the financial sustainability of the enterprise.

References

1. Levkina E. V., Nesterenko M. S., Popov I. D., Sylka M. M. Otsenka finansovoy ustoychivosti organizatsiy rybnoy promyshlennosti // Molodoy uchenyy. 2017. # 5. S. 187–191.
2. Savitskaya G.V. Analiz hozyaystvennoy deyatelnosti predpriyatiya. 6-e izd., pererab. i dop. M.: Infra-M. 2013. 384 s.
3. Chupina I. P. Vliyanie vneshnih i vnutrennih faktorov na razvitie rossiyskoy ekonomiki // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. # 3. S.117.

Read PDF Back to contents
Background