Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Some aspects of the assessment of the effectiveness of public administration in the socio-economic sphere

N. N. Simachkova, kand. istor. nauk, dotsent, E. V. Zarubina, kand. filos. nauk, dotsent, N. B. Fateeva, starshiy prepodavatel, L. N. Petrova, assistent kafedry upravleniya i prava UrGAU. Retsenzent: B.A. Voronin, d-r yur. nauk, professor UrGAU

The article deals with the problems of the efficiency of state management in the socio-economic sphere, through the prism of the evaluation of scientific discourse on socio-economic management and its systems; improving the efficiency of reproduction of social capital and quality of life as a reflection of the effectiveness of socio-economic management. The effectiveness of socio-economic management is considered not by assessing the overall performance of the socio-economic system, but by those that are the direct result of management decisions, the result of the implementation of socio-economic policy of the state.

References

1. Burdie P. Sotsiologiya sotsialnogo prostranstva. SPb.: Aleteyla, 2005.
2. Voronin B. A., Fateeva N. B. Gosudarstvennaya kadrovaya politika v agrarnoy sfere Rossiyskoy Federatsii // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. #7. S.84-87.
3. Dyurkgeym E. O razdelenii obschestvennogo truda. Metod sotsiologii. M.: Nauka, 1995.
4. Zarubina E. V. Ot upravleniya personalom k upravleniyu chelovecheskimi resursami // Problemy i perspektivy razvitiya nauki i obrazovaniya v XXI veke. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 2017.
5. Zarubina E.V. O metodologicheskom statuse sistemnogo podhoda // Teoreticheskie i prikladnye voprosy nauki i obrazovaniya. Sbornik nauchnyh trudov po materialam mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii: v 16 chastyah. 2015.
6. Korkunov N. M. Russkoe gosudarstvennoe pravo. T. 1. Izdanie 6, SPb., 1909.
7. Marks K., Engels F. Soch. T.25. M.: Nauka, 1978.
8. Osipov V. G. Sotsiologiya. Uchebnik. SPb.: LKI, 2012.
9. Radaev V. V. Ekonomicheskaya sotsiologiya. M.: GU VSHE, 2005.
10. Maslova I., Lifanova T., Golenkova O. et al. The Diversification As The Trends Of Reforming Additional Professional Education Of Social Workers // RESEARCH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES. Vol. 9. Iss. 2. Pp. 1117-1127. Published: MAR-APR 2018.
Read PDF Back to contents
Background