Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

ADAPTATION OF STUDENTS OF THE URAL STATE AGRARIAN UNIVERSITY 35.03.06 «AGROENGINEERING» TO THE FUTURE PROFESSIONAL ACTIVITY

T.N. Korzhavina, kandidat pedagogicheskih nauk, Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet (Ekaterinburg, ul. K. Libknehta, d.42) Retsenzent: I.G. Dotsenko, kandidat pedagogicheskih nauk

At present, the problem of optimizing the process of adaptation of students in an educational organization, and in the future their entry into professional activities, is becoming increasingly im-portant. The higher the level of coordination of human competencies with the content and require-ments of different activities (educational, professional), the more successful it will be able to adapt to the profession. Adaptation to the profession does not mean a simple adaptation to the conditions of professional activity, but a special kind of work, creativity, self-realization and self-development of a specialist. The article describes the adaptation of the institution in 35.03.06 "Graingene-Riya" the pro-file "Technical service in agriculture" for future professional activity. The basic components of adaptation are revealed, the principles and conditions of formation of professional competences of future specialists in educational organization are developed, the structural and functional model of adaptation of students of higher education institution to future professional activity is constructed. Adaptation of students enrolled in the direction of 35.03.06 "Agroengineering" the profile "Tech-nical service in the agro-industrial com-Plex" is seen as a gradual two-way process of successful oc-currences of sposobina, development of a student and transforming their environment in terms of educational organizations for the purpose of active conscious attitude in their future professional ac-tivities. One of the possible options for the implementation of the process of adaptation in the design of the content of education, we consider the combination of block-modular learning technology with the formation of a continuous chain of adaptive situations. Thus, with the complexity of the content of professional functions performed by the student, he accumulates experience of possible behaviors in the face of difficulties and successfully formed professional competence.

References

1. Federalnyy gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart vysshego obrazovaniya ot 20 oktyabrya 2015 g. N 1172. Uroven vysshego obrazovaniya Bakalavriat, napravlenie podgotovki 35.03.06 Agroinzheneriya.
2. Atabekova A., Belenkova N. Adaptatsiya studentov k multikulturnoy obrazovatelnoy srede VUZa: monogr.; LAP Lambert Academic Publishing. M., 2015. 160 c.
3. Zeer E.F. Psihologiya professionalnogo obrazovaniya: uchebnik dlya stud.vyssh.ucheb.zaved [Tekst] / E.F.Zeer. M.: Izd. tsentr «Akademiya», 2013. 384 s.
4. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetentnosti kak rezultativno-tselevaya osnova kompe-tentnostnogo podhoda v obrazovanii. Avtorskaya versiya [Tekst] / I.A. Zimnyaya. M.: Issledovatelskiy tsentr problem kachestva podgotovki spetsialistov, 2004. 42 s.
5. Korzhavina T.N. Strukturno-funktsionalnaya model adaptatsii vypusknikov teh-nikuma k buduschey professionalnoy deyatelnosti / T.N. Korzhavina // Pedagogicheskoe ob-razovanie v Rossii. 2016. #6. S. 56-60.
6. Oleynikova O.N., Muravieva A.A., Konovalova YU.V., Sartakova E.V. Razrabotka mo-dulnyh programm, osnovannyh na kompetentsiyah: Uchebnoe posobie [Tekst] / O.N. Oleynikova, A.A. Muravieva, YU.V. Konovalova, E.V. Sartakova. M.: Alfa, 2005. 288 s.
7. Psihologiya. Slovar / Pod. obsch. red. A.V. Petrovskogo, M.G. Yaroshevskogo. 2-e izd., ispr. i dop. [Tekst] / A.V. Petrovskiy. M.: Politizdat, 1990. 494 s.
8. Rozov V.I. Sistemogenez kak obschaya zakonomernost razvitiya adaptivnosti v eks-tremalnyh usloviyah. V sb. Aktualnye problemy psihologii: traditsii i sovremennost. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii [Tekst] / V.I. Rozov. Kiev, 2012. 70 c.
9. Romm M.V. Sotsialnaya adaptatsiya lichnosti: avtoref. dis. d-ra ped. nauk. [Tekst] / M.V. Romm. Tomsk, 2003. 50 s.
10. Zhogova A.R. Adaptatsionnye protsessy: [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http: // respublika.info/5891/science/ article8992. Data obrascheniya: 28 aprelya 2014 g.
Read PDF Back to contents
Background