Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

COMPARATIVE THERMODYNAMIC ANALYSIS BEHAVIOR OF URANIUM IN HEATING RADIOACTIVE GRAPHITE IN NITROGEN AND AIR

O.A. Chovishyan, kursant, M.R. Shavaleev, kandidat himicheskih nauk, prepodavatel, A.V. Peshkov, kandidat tehnicheskih nauk, Uralskiy institut GPS MCHS Rossii. Retsenzent: I.A. Kaybichev, professor, doktor fiziko-matematicheskih nauk

In order to optimize the processing of radioactive graphite, a comparative analysis of the behavior of uranium during the heating of radioactive graphite in nitrogen and air was carried out. Thermodynamic modeling was carried out using the TERRA software.

References

1. Barbin N.M., Kobelev A.M., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya radionuklidov pri nagreve (szhiganii) radioaktivnogo grafi-ta v parah vody // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 10. S. 38-47.
2. Terentiev D.I., Barbin N.M., Borisenko A.V., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe issledovanie sostava gazovoy fazy nad rasplavami sistemy Pb + Bi // Perspektiv-nye materialy. 2011. # 13. S. 858-864.
3. Terentiev D.I., Barbin N.M., Borisenko A.V., Alekseev S.G. Sostav i teplofizicheskie svoystva sistemy rasplav (Pb+Bi) - par pri razlichnyh usloviyah // Prikladnaya fizika. 2012. # 3. S. 32-38.
4. Terentiev D.I., Barbin N.M., Borisenko A.V., Alekseev S.G., Popel P.S. Termodinamicheskoe modelirovanie ispareniya rasplavov PB + BI pri razlichnyh davle-niyah // Himicheskaya fizika i mezoskopiya. 2011. T. 13. # 3. S. 350-355.
5. Barbin N.M. Termodinamicheskoe modelirovanie termicheskogo povedeniya ras-plavov Li2CO3 + Na2CO3 i CaCO3 + Na2CO3 // Himicheskaya fizika i mezoskopiya. 2008. T. 10. # 3. S. 354-360.
6. Barbin N.M., Tikina I.V., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe modelirovanie parovoy fazy pri isparenii rasplavlennogo splava vuda pri razlichnyh davleniyah // Prikladnaya fizika. 2014. # 3. S. 12-16.
7. Barbin N., Terentiev D., Alexeev S., Barbina T. Thermodynamic modeling of the PB + BI melt evaporation under various pressures and temperatures // Computational Materials Science. 2013. T. 66. Pp. 28-33.
8. Barbin N.M., Alekseev S.G., Alekseev K.S. Primenenie termodinamicheskogo modelirovaniya dlya izucheniya polimerov pri nagrevanii // Izvestiya YUFU. Tehnicheskie nauki. 2013. # 8 (145). S. 245-247.
9. Barbin N.M., Terentiev D.I., Alexeev S.G., Barbina T.M. Thermodynamic analysis of radioactive graphite reprocessing by incineration in air and oxida-tion in molten salt // Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2014. T. 299. # 3. S. 1747-1757.
10. Barbin N.M., Ovchinnikova I.V., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Termodinamiche-skoe modelirovanie termicheskih protsessov proishodyaschih v rasplavlennom splave vuda pri razlichnyh usloviyah // Prikladnaya fizika. 2014. # 3. S. 8-11.
11. Kolbin T.S., Barbin N.M., Terentev D.I., Alekseev S.G. The behaviour of eu, pu, am radionuclide at burning radioactive graphite in an oxygen atmosphere. computer experiments // V sbornike: EPJ Web of Conferences 2015. S. 01013. 12. Kolbin T.S., Terentiev D.I., Barbin N.M., Alekseev S.G. Povedenie Eu, Pu, Am pri gorenii radioaktivnogo grafita v srede kisloroda pri raz-lichnyh davleniyah // Tehnosfernaya bezopasnost. 2013. # 1. S. 30-36. 13. Kobelev A.M., Terentiev D.I., Barbin N.M., Alekseev S.G., Oparin I.D. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya urana, plutoniya i ameritsiya pri gorenii radioaktivnogo grafita v parah vody // Tehnosfernaya bezopasnost. 2014. # 1 (2). S. 34-39.
14. Kolbin T.S., Terentiev D.I., Barbin N.M., Alekseev S.G. Povedenie Eu, Pu, U pri nagreve radioaktivnogo grafita v srede argona pri razlichnyh davleniyah // Tehnosfernaya bezopasnost. 2014. # 1 (2). S. 40-45.
15. Barbin N. M. Thermodynamic simulation of the oxidation of radioactive graphite in the Na2CO3–K2CO3–NiO and Na2CO3–K2CO3–CuO melts / N. M. Barbin, M. R. Shavaleev, D. I. Terent’ev, S. G. Alekseev // Russian Metallurgy (Metally), Vol. 2017, No. 2, Pp. 136–145.
16. Barbin N.M., Shavaleev M.R., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe modelirovanie okisleniya radioaktivnogo grafita v rasplavah Na2CO3-K2CO3-NiO i Na2CO3-K2CO3-CuO // Rasplavy. # 1. 2017. – S. 18 – 30.
17. Barbin N.M., Shavaleev M.R., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Termodinamiche-skiy analiz fiziko-himicheskih protsessov s uchastiem U, Pu, Am, Eu pri nagreve radioaktivnogo grafita v atmosfere azota // Fizika i himiya obrabotki materialov, # 5, 2016. S. 83 – 89.
18. Shavaleev M. R., Barbin N. M., Terentiev D. I., Alekseev S. G. Termodinamicheskiy analiz pererabotki radioaktivnogo grafita v rasplave Na2CO3-K2CO3-Li2CO3-CuO v atmosfere azota // Materialy V mezhdunarodnoy konferentsii HH Mendeleevskogo s'ezda po obschey i prikladnoy himii. – Volgograd: VolgGTU, T.1, 2016. S. 235 – 327.
19. Barbin N. M., Shavaleev M. R., Terentiev D. I., Alekseev S. G. Kompyuter-noe modelirovanie termodinamicheskih protsessov s uchastiem aktinoidov pri nagreve ra-dioaktivnogo grafita v atmosfere azota // Prikladnaya fizika. # 6. 2015. C. 42 – 47.
20. Barbin N.M., Shavaleev M.R., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Kompyuternyy analiz ravnovesiy v slozhnoy sisteme Be-Ni-Ca-Sr-Cs-C-Cl-N2 // Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy. T. 17. # 3. 2015. S. 281 – 296.
21. Barbin N.M., Shavaleev M.R., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Povedenie urana i ugleroda pri nagrevanii radioaktivnogo grafita v atmosfere azota. Termodinamicheskoe modelirovanie // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Seriya: Himiya i himicheskaya teh-nologiya. 2015. T. 58 # 5. S 34 – 36.
22. Shavaleev M.R., Barbin N.M., Dalkov M.P. i dr. Pererabotka radioaktivnogo grafita yadernyh energeticheskih ustanovok, vyvod iz ekspluatatsii // Tehnosfernaya bezopasnost. 2015. - # 1 (6). S 47 – 51.
23. Shavaleev M.R., Barbin N.M., Dalkov M.P. i dr. Umenshenie kolichestva radioaktivnogo grafita i stepeni zagryazneniya okruzhayuschey sredy // Tehnosfernaya bezopasnost. 2014. # 4 (5). S 50 – 52.
24. Barbin N.M., M.R. Shavaleev, Terentiev D.I., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya radionuklidov pri nagreve (szhiganii) radioaktivnogo grafita v atmosfere azota // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. #12. S 34 – 44.
25. Shavaleev M. R., Barbin N. M., Dalkov M. P., Terentiev D. I., Alekseev S. G. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya ameritsiya, tseziya i strontsiya pri nagreva-nii radioaktivnogo grafita v srede azota // Tehnosfernaya bezopasnost. 2014. # 2 (3). S 73 – 76
26. Barbin N.M., Terentiev D.I., Peshkov A.V., Alekseev S.G. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya radionuklidov pri nagreve (szhiganii) radioaktivnogo grafi-ta v atmosfere vozduha // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 3. S. 58-67.
27. Barbin N.M., Terentiev D.I., Peshkov A.V., Alekseev S.G. Sravnitelnyy termodinamicheskiy analiz protsessov pererabotki radioaktivnogo grafita szhiganiem v at-mosfere vozduha i okisleniem v solevom rasplave // Rasplavy. 2013. # 4. S. 25-35.
28. Peshkov A.V., Zamyatin V.M., Barbin N.M. Termicheskiy analiz protsessa pererabotki radioaktivnogo grafita // Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo universiteta. Se-riya: Fizika. 2013. # 20. S. 52-58
29. Peshkov A.V., Barbin N.M. Teplovye protsessy, proishodyaschie pri pererabotke radioaktivnogo grafita v rasplave Na2CO3-K2CO3-Li2CO3-PbO // Estestvennye i tehnicheskie nauki. 2015. # 4 (82). S. 218-220.
30. Mishutkina A.A., Peshkov A.V. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya strontsiya pri szhiganii radioaktivnogo grafita v atmosfere vozduha // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2017. # 3. S. 29.
31. Poddubnaya S.YU., Peshkov A.V. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya kaltsiya pri szhiganii radioaktivnogo grafita v atmosfere vozduha // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2017. # 3. S. 32.
32. Chovishyan O.A., Peshkov A.V. Termodinamicheskoe modelirovanie povedeniya hlo-ra pri szhiganii radioaktivnogo grafita v atmosfere vozduha // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2017. # 3. S. 42.
33. Barbin N.M., Sidash I.A., Terentiev D.I., Alekseev S.G. Kompyuternoe mode-lirovanie termicheskih protsessov s uchastiem radionuklidov kaltsiya, strontsiya i tseziya pri nagreve radioaktivnogo grafita v atmosfere uglekislogo gaza // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Yadernaya energetika. 2017. # 1. S. 73-82.
34. Barbin N.M. Termodinamicheskoe modelirovanie termicheskogo povedeniya ras-plavov Li2CO3+Na2CO3 i CaCO3+Na2CO3 // Himicheskaya fizika i mezoskopiya 2008 # 3. S. 354-360.
35. Smirnov V.V., Alekseev C.G., Barbin N.M., Zhivotinskaya L.O. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. IX. Hloralkany // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 4. S. 13-21.
36. Alekseev S.G., Barbin N.M., Avdeev A.S., Pischalnikov A.V. O vzryvopozharoopasnosti vodochnoy produktsii // Pozharovzryvobezopasnost. 2009. T. 18. # 2. S. 20-23.
37. Alekseev S.G., Pischalnikov A.V., Levkovets I.A., Barbin N.M. O pozharoopasno-sti vodnyh rastvorov etanolov // Pozharovzryvobezopasnost. 2010. T. 19. # 5. S. 31-33.
38. Alekseev S.G., Smirnov V.V., Barbin N.M. Temperatura vspyshki. Chast I. Isto-riya voprosa, defenitsii, metody eksperimentalnogo opredeleniya // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 5. S. 35-41.
39. Alekseev S.G., Alekseev K.S., Zhivotinskaya L.O., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. X. Slozhnye efiry (Chast 2) // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 5. S. 9-19.
40. Alekseev S.G., Smirnov V.V., Alekseev K.S., Barbin N.M. Temperatura vspyshki. Chast III. Metody rascheta cherez temperaturu kipeniya // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 3. S. 30-43.
41. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. II. RD 03-409-01 // Pozharovzryvobezopasnost. 2011. T. 20. # 1. S. 21-27.
42. Alekseev S.G., Alekseev K.S., Smirnov V.V., Barbin N.M. Temperatura vspyshki. Chast IV. Deskriptornyy metod rascheta // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 5. S. 18-37.
43. Rudakov O.B., Alekseev S.G., Berdnikova N.V., Kalach A.V., Barbin N.M. Pozharovzryvobezopasnost hromatograficheskoy analiticheskoy laboratorii // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 1. S. 57-60.
44. Alekseev S.G., Barbin N.M., Alekseev K.S., Orlov S.A. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. IV. Prostye efiry // Pozharovzryvobezopasnost. 2011. T. 20. # 9. S. 9-16.
45. Smirnov V.V., Alekseev C.G., Barbin N.M., Zhivotinskaya L.O. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XIII. Tiospirty // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 8. S. 15-25.
46. Smirnov V.B., Alekseev C.G., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasno-sti s himicheskim stroeniem. XIV. Alkilaminy // Pozharovzryvobezopasnost. 2014. T. 23. # 9. S. 27-37.
47. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Guriev E.S. Sravnitelnyy analiz me-todik prognozirovaniya posledstviy vzryvov gazoparovozdushnyh smesey // Problemy analiza riska. 2013. T. 10. # 4. S. 12-19.
48. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev T.C. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. I. RB G-05-039-96 // Pozharovzryvobezopasnost. 2010. T. 19. # 5. S. 37-47.
49. Alekseev K.S., Alekseev S.G., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasno-sti s himicheskim stroeniem. Chast XXII. Dialkilkarbonaty // Butlerovskie soobscheniya. 2016. T. 45. # 1. S. 93-100.
50. Alekseev S.G., Barbin N.M., Smirnov V.V. Svyaz pokazateley pozharnoy opasno-sti s himicheskim stroeniem. VII. Nitroalkany // Pozharovzryvobezopasnost. 2012. T. 21. # 12. S. 22-24.
51. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. VIII. Sravnenie metodov Dorofeeva, RD 03-409-01 I BST2 // Pozharovzryvobezopasnost. 2015. T. 24. # 3. S. 6-12.
52. Alekseev S.G., Koshelev A.YU., Barbin N.M., Spiridonov M.A. Svyaz pokazateley pozharnoy opasnosti s himicheskim stroeniem. XIX. Nitroatsetaty // Pozharovzryvobezopasnost. 2015. T. 24. # 7. S. 17-27.
53. Alekseev S.G., Guriev E.S., Barbin N.M. Esche raz o sravnenii metodik prognozirovaniya posledstviy vzryvov toplivno-vozdushnyh smesey // Problemy analiza riska. 2015. T. 12. # 2. S. 56-70.
54. Alekseev S.G., Pischalnikov A.V., Barbin N.M., Levkovets I.A. Vliyanie vneshnih usloviy hraneniya vodki na ee pokazateli pozharovzryvoopasnosti // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 3.S. 22-28.
55. Alekseev S.G., Avdeev A.S., Barbin N.M., Timashev S.A., Guriev E.S. Metody otsenki vzryvopozharoopasnosti toplivovozdushnyh smesey na primere kerosina marki RT. VI. T1CHO-METODY (Chast 1) // Pozharovzryvobezopasnost. 2013. T. 22. # 7. S. 22-29.
56. Alekseev K.S., Barbin N.M., Kalach A.V., Kalach E.V. Primenenie deskriptornogo metoda QSPR dlya prognozirovaniya temperatury vspyshki spirtov // Pozharovzryvobezo-pasnost. 2014. T. 23. # 1. S. 21-24.
57. Alekseev S.G., Barbin N.M., Avdeev A.S., Pischalnikov A.V., Orlov S.A., Ulom-skiy E.N. Pokazateli pozharovzryvoopasnosti protivovirusnogo preparata triazavirina i poluproduktov ego sinteza // Pozharovzryvobezopasnost. 2008. T. 17. # 3. S. 46-48.
58. Alekseev S.G., Levkovets I.A., Ryzhkov O.V., Artemev G.A., Barbin N.M., Pischalnikov A.V., Kotovskaya S.K. Pokazateli pozharovzryvoopasnosti osnovnyh polupro-duktov v sinteze antibakterialnogo preparata levofloksatsina // Pozharovzryvobezopasnost. 2010. T. 19. # 5. S. 34-36.
59. Alekseev S.G., Levkovets I.A., Ryzhkov O.V., Artemiev G.A., Barbin N.M., Pischalnikov A.V., Kotovskaya S.K. Pokazateli pozharovzryvoopasnosti antibakterialnogo preparata levofloksatsina i ego osnovnyh poluproduktov // Pozharovzryvobezopasnost. 2011. T. 20. # 1. S. 18-20.
60. Alekseev S.G., Koshelev A.YU., Barbin N.M. Svyaz pokazateley pozharnoy opasno-sti s himicheskim stroeniem. XVIII. Alkilnye proizvodnye aminometanola // Pozharovzryvobezopasnost. 2015. T. 24. # 2. S. 36-44.
61. Alekseev S.G., Alekseev K.S., Barbin N.M. Metody prognozirovaniya osnovnyh pokazateley pozharovzryvoopasnosti organicheskih soedineniy // Tehnosfernaya bezopasnost. 2015. # 2 (7). S. 4-14.
Read PDF Back to contents
Background