Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

The state of Russian management and its development

Bagretsov D.N., kandidat filologicheskih nauk, dotsent UrGAU. Retsenzent: P.V. Mihaylovskiy, doktor ekonomicheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo un

Russian management was formed in the conditions of transition from an excessively cen-tralized economy to a market economy. It has largely inherited the old, command-and-control system. At the same time, organizations, economic entities have been operating in the market economy for several years and have acquired some features characteristic of the subjects of mar-ket relations. Socio-economic factors have had and continue to have a significant impact on the forma-tion of Russian management. The business environment of economic entities has a direct impact on the activities of domestic organizations, The study showed that modern Russian management has significant features and disad-vantages. However, there are factors that have a direct positive impact on the formation of Rus-sian management. Further successful development of Russian management requires: optimal use of foreign management experience; orientation to significant creative potential of Russian workers, engi-neering and technical workers and managers; consideration of national traditions, culture, pecu-liarities of character, mentality and system of values of employees of domestic and joint organi-zations. This will increase the level of Russian management, which will certainly contribute to the accelerated development of the domestic economy and social sphere.

References

1. Dyakova N.V., Nekrasov K.V., Nabokov V.I. Gosudarstvennoe regulirovanie inno-vatsionnoy deyatelnosti organizatsiy APK // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #11-1(103). S. 76–78.
2. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy APK na osnove innovatsionnoy deyatelnosti // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. #1(93). S. 83–86.
3. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Osobennosti innovatsionnoy deyatelnosti na pred-priyatiyah agropromyshlennogo kompleksa // Agrarnyy vestnik Urala. 2011. #12-1(91). S. 63–64.
4. Nabokov V.I., Nekrasov K.V. Upravlenie innovatsionnoy deyatelnostyu organiza-tsiy APK v sovremennyh usloviyah // Agroprodovolstvennaya politika Rossii. 2017. #1(61). S. 30–32.
5. Semenov A.K., Nabokov V.I. Teoriya menedzhmenta: Uchebnik dlya bakalavrov. M.: Iz-datelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2013. 492 s.
6. Semenov A.K., Nabokov V.I. Organizatsionnoe povedenie: Uchebnik dlya bakalavrov. M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2015. 272 s.
7. Semenov A.K., Nabokov V.I. Osnovy menedzhmenta: Uchebnik. 3-e izdanie, pererab. i dop. M.: Izdatelsko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K0», 2005. 576 s.
8. Nabokov V.I., Gritsova O.A. Marketingovyy podhod k upravleniyu kachestvom obra-zovatelnyh uslug vuza // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. #7 (137). S. 89–90.
9. Petrov E.A., Mingalev V.D., Nabokov V.I. Perspektivy razvitiya molochnogo skoto-vodstva i rynka moloka v usloviyah VTO // Agrarnyy vestnik Urala. 2013. #12(118). S. 95–97.
10. Lyalina T.M., Nabokov V.I., Gorbunova O.S. Innovatsionnaya deyatelnost organiza-tsiy zhivotnovodstva regiona i chelovecheskiy kapital // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 2 (132). S. 91–93.
11. Abdullaev N.A., Astratova G.V., Kusainov T.A., Musina G.S., Ruschitskaya O.A., Bor-zihina I.V., Blagodatskih V.G., Konopleva L.A., Vetoshkin A.P., Pugin S.V., Voronin B.A., Donnik I.M., Loretts O.G., Kot E.M., Zhilina V.A., Knyazev V.M., Zhuravleva L.A., Kruzhko-va T. I., Lavrov V.N., Mihalev A.V. i dr. Ekonomicheskie reformy v Rossii. K 110-letiyu agrarnoy reformy P.A. Stolypina. Ekaterinburg: Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet, 2017. 508 s.
12. Nabokov V.I., Mingalev V.D., Pustuyev A.L., Sharapova V.M., Gritsova O.A., Rubaeva O.D., Rasorvin I.V. Marketing information analysis on educational service quality in termsof innovative activity. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAS. March 2018 Special Edition, 31-38.
13. Bagretsov D.N., Bagretsov N.D. Mehanizm formirovaniya korporativnoy kultury v usloviyah novoy ekonomiki: integralno-kompetentnostnyy podhod // Agrarnyy vestnik Urala. 2013. # 2 (108). S. 46-49.
Read PDF Back to contents
Background