Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

WorldSkills International in educational processes

M.S. Serebrennikova, starshiy prepodavatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta (Ekaterinburg, Karla Libknehta, 42) Retsenzent: I.P. Chupina, doktor ekonomicheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The economy of any developed country needs highly-qualified staff, able to work accord-ing to the latest international quality standards. High-tech production require appropriate train-ing, and the speed of technology development dictates the need for rapid introduction of new technologies, standards and tools. WorldSkills is an international non-profit movement whose goal is to increase the prestige of working professions and the development of professional edu-cation through harmonization of best practices and professional standards worldwide through the organization and conduct of professional skills contests in each individual country, and the world in General. The mission of WorldSkills is to promote the dissemination of information about the importance of skills and high standards of competence in the economic success of countries and the realization of personal potentials.

References

1. Kochetkov V. V. Dvizhenie WorldSkills Russia kak sistema nezavisimoy otsenki kvalifi-katsiy // Istoriya i pedagogika estestvoznaniya. 2016. # 8. S. 23 – 25.
2. Kochegarova S. V. Vozmozhnosti vnedreniya professionalnyh standartov konkursnogo dvizheniya Worldskills Russia v obrazovatelnyy protsess GBPOU VO "VGPPK" // Perspek-tivy nauki i obrazovaniya. 2016. # 6. S.29.
3. Chupina I. P. Aktualnye problemy obrazovaniya v Rossii. V sbornike: Pedagogika i psihologiya v kontekste sovremennyh issledovaniy problem razvitiya lichnosti. Sbornik materialov XI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 2016. S. 16-18.
4. Chupina I. P. Formirovanie obschey strategii marketinga vuza kak vybor strategii ob-razovatelnyh uslug. V sbornike: Nauka segodnya: teoriya, praktika, innovatsii sbornik XI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 976-979.
Read PDF Back to contents
Background