Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Qualitative changes in the system of innovative educational programs

E. V. Zarubina, k.f.n., dotsent, YA. V. Voronina, st. prepodavatel, L. N. Petrova, st. prepodavatel, N. B. Fateeva, st. prepodavatel UrGAU. A.N. Mitin, doktor ekonomicheskih nauk, professor UrGYUU

The concept of institutionalism includes two aspects: "institutions" – norms, customs of behavior in society, and "institutions" – consolidation of norms and customs in the form of laws, organizations, institutions. The meaning of the institutional approach is not limited to the analy- sis of economic categories and processes in its pure form, but to include institutions in the analy-sis, to take into account non-economic factors. The demands of the modern innovative economy require significant qualitative changes in the education system, aimed primarily at the develop-ment of multifunctional centers, innovative programs that allow solving personnel and research problems of the innovative economy. When making decisions about the creation of centers of professional qualification of the Executive bodies of the constituent entities of the Russian Fed-eration, exercising administration in the sphere of education, it is recommended to take into ac-count the possibility of solving specific mixed-use centers with multi-task.

References

1. Voronin B. A., Fateeva N. B. Podgotovka kadrov dlya APK: organizatsionno-ekonomicheskiy mehanizm // Agrarnyy vestnik Urala. 2015. # 6. S. 70-73.
2. Voronin B. A., Fateeva N. B. Obespechenie kvalifitsirovannymi spetsialistami APK: sotsialno – ekonomicheskie problemy (na primere Sverdlovskoy oblasti) // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. # 11. S.60-62.
3. Chupina I. P. Aktualnye problemy obrazovaniya v Rossii. V sbornike: Pedagogika i psihologiya v kontekste sovremennyh issledovaniy problem razvitiya lichnosti. Sbornik materialov XI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya. 2016. S. 16-18.
4. Chupina I. P. Formirovanie obschey strategii marketinga vuza kak vybor strategii ob-razovatelnyh uslug. V sbornike: Nauka segodnya: teoriya, praktika, innovatsii sbornik XI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 976-979.
5. Erganova N. E. Vozmozhnosti integrativno-tehnologicheskih zadach pri realizatsii kom-petentnostnogo podhoda v professionalnom obuchenii // Obrazovanie i nauka. Izvestiya Uralskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii obrazovaniya. 2011. # 3 (82). S. 36-43.
Read PDF Back to contents
Background