Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Theoretical aspects of the use of the marketing potential of the agro-industrial complex of the region

I.V. Razorvin, doktor ek. nauk, professor, N.V. Usova, kandidat ekonomicheskih nauk, dotsent, N.A. Danilov, aspirant Rossiyskoy akademii narodnogo hozyaystva i gos. sluzhby pri Prezidente RF. Retsenzent: B.A. Voronin doktor yuridicheskih nauk, professor

The article deals with the concept of marketing potential of the agro-industrial complex as a set of material and intangible resources, internal and external possibilities of their applica-tion for marketing development of the agro-industrial complex, in order to meet the needs of the population and organizations, the indicators of which are determined for the current and forecast state. This makes it possible to highlight the marketing potential of its internal and external envi-ronment, conditions and opportunities for implementation.

References

1. Arenkov I.A., Ayba, B.E. Model formirovaniya marketingovogo potentsiala terri-torii // Problemy sovremennoy ekonomiki. 2014. # 1 (49). S. 149-151.
2. Gioev D.V. Sovershenstvovanie upravleniya regionalnym APK na osnove marke-tinga // Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2008. T. 6. # 4-2. S. 178-180
3. Gorelova T.P. Marketingovyy potentsial regiona // Vestnik Akademii. 2016. # 4. S. 21-25.
4. Konstantinidi H.A., Vorobieva M.A., Rubin A.G. Razvitie marketingovogo poten-tsiala kak faktora povysheniya konkurentosposobnosti i investitsionnoy privle-katelnosti regiona // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Se-riya 5: Ekonomika. 2015. # 1 (155). S. 97-102.
5. Marketingovye instrumenty razvitiya territoriy: uchebnoe posobie / I.V. Razo-rvin, M.P. Loginov, N.V. Usova i dr. Ekaterinburg, 2016.
6. Nemirova G.I., Krasilnikova E.L. Teoreticheskie podhody k opredeleniyu vnesh-neekonomicheskogo potentsiala regiona // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. # 9 (145). S. 75-79.
7. Rozhkova D.V., Kovaleva I.V. K voprosu metodologii i metodiki otsenki agropro-dovolstvennogo rynka // Vestnik Altayskogo gosudarstvennogo agrarnogo univer-siteta. 2015. # 11 (133). S. 135-139.
8. Usova N.V. Teoreticheskie aspekty vyyavleniya i formirovaniya marketingovogo po-tentsiala potrebitelskogo rynka krupnogo goroda // Voprosy upravleniya. 2015. # 2 (39).
Read PDF Back to contents
Background