Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Labor motivation is one of the functions of personnel management in small businesses

V.M. Sharapova, doktor ekonomicheskih nauk, professor, Uralskiy gosudarstvennyy agrarnyy universitet (Ekaterinburg, ul. Karla Libknehta, 42) Retsenzent: T.V. Zyryanova doktor ekonomicheskih nauk, professor Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

The article describes the main functions of motivation, methods of staff motivation. Three types of employee motivation are identified, a classification of types of motivation is giv-en. The proposed measures to motivate staff, aimed at improving the efficiency of the organiza-tion.

References

1. Aleksandrova N.A., Sharapova V.M. Stimulirovanie kak metod upravleniya trudom i ego vliyanie na konkurentosposobnost organizatsii // Ekonomika i predprini-matelstvo. 2017. # 10-2 (87). S. 811-816.
2. Voronin B.A., Serebrennikova M.S., Fateeva N.B. Vliyanie motivatsii perso-nala na ustoychivuyu ekonomicheskuyu deyatelnost organizatsii // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2018. # 4. S. 9.
3. Zarubina E.V., Petrova L.N.Osnovnye teorii motivatsii // Agrarnoe obrazova-nie i nauka. 2016. # 4. S. 41.
4. Semin A.N., Mingalev V.D., Tveritinov G.V., Mihaylyuk O.N., i dr. Malye formy hozyaystvovaniya: voprosy teorii i praktiki / Ekaterinburg, 2012.
5. Serebrennikova M.S., Fateeva N.B. Aktualnye problemy motivatsii i sti-mulirovaniya truda // Agrarnoe obrazovanie i nauka. 2015. # 4. S. 29-32.
6. Trushkov S.A., Sharapova N.V. Upravlenie personalom v sovremennyh uslovi-yah // Ekonomicheskie issledovaniya i razrabotki. 2017. # 2. S. 77-86.
7. Sharapova V.M., Sharapova N.V. Stimulirovanie trudovoy deyatelnosti: ha-rakteristika, osnovnye ponyatiya // Agroprodovolstvennaya politika Rossii. 2016. # 11 (59). S. 82-84.
8. Sharapova N.V., Buldakova N.V. Motivatsiya personala v sfere uslug // Ekono-micheskie issledovaniya i razrabotki. 2017. # 3. S. 154-159. 9. Ustinova E.M. Motivatsiya truda kak faktor effektivnosti ispolzovaniya trudovyh resursov organizatsiy potrebitelskoy kooperatsii: dissertatsiya ... kandidata ekonomicheskih nauk: 08.00.05 Belgorod. 2009. [Elektronnyy resurs] http://dlib.rsl.ru/rsl01004000000/rsl01004592000/rsl01004592
Read PDF Back to contents
Background