Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Ethnic identity as a basis for legal consciousness of a person

D. K. Stozhko, kandidat filosofskih nauk, dotsent Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta; K. P. Stozhko, doktor istoricheskih nauk, professor; S. S. Fomenko, soiskatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

There is considered the problem of ethnic identity, the idea of ​​its decisive influence on the formation of cultural identity and of the individual legal conscience. Development of the culture in each of its particular phases is traced on the example of ideas of L. N. Gumilev about the ethnogenesis.

References

1. Voronin B. A. Agrarno-pravovaya nauka Rossii: istoriya i sovremennost. Ekaterinburg, 1999.
2. Gumilev L. N. Konets i vnov nachalo. M. : Tanais, 1994.
3. Danilevskiy N. YA. Rossiya i Evropa. M. : Kniga, 1991.
4. Dostoevskiy F. M. Sobranie sochineniy. V 10 t. M. : Izd-vo hudozh. lit-ry, 1956. T. 4.
5. Erasov B. S. Sotsialnaya kulturologiya. M. : Aspekt-Press, 1996.
6. Kara-Murza S. G. Manipulyatsiya soznaniem. M. : Eksmo, 2005.
7. Mironov B. N. Sotsialnaya istoriya Rossii perioda imperii. HVIII – nachalo HH v. V 2 t. SPb. : ID «Dmitriy Bulanin», 1999. T. 1.
8. Nitsshe F. Volya k vlasti: opyt pereotsenki vseh tsennostey. M., 1994.
9. Ten M. Filosofiya iskusstva. M. : Izobrazitelnoe iskusstvo, 1995.
10. Fadeicheva M. A. Natsionalnye i etnicheskie predubezhdeniya v strukture mirovozzreniya // Mirovozzrenie i kultura / pod red. V. V. Kima. Ekaterinburg : Bank kulturnoy informatsii, 2002.
Read PDF Back to contents
Background