Международный научный журнал «Аграрное образование и наука»

При содействии Университета науки и техники штата Айова

Материалы для бесплатной публикации отправлять сюда: a-nauka@mail.ru | Требования к оформлению

ISSN 2309-7671

Key title:
Agrarnoe obrazovanie i nauka

Abbreviated key title:
Agrar. obraz. nauka

Innovative activity of the organizations of regional agrarian and industrial complex

V. I. Nabokov, doktor ekonomicheskih nauk, professor, O. S. Gorbunova, starshiy prepodavatel Uralskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta

Innovative activity of the organizations of agrarian and industrial complex has essential features. Now it is at a low level. The article considers foreign models of state regulation and offers a number of actions on state regulation of innovative activity of the agrarian and industrial complexes organizations.

References

1. Dyakova N. V., Nabokov V. I., Nekrasov K. V. Gosudarstvennoe regulirovanie innovatsionnoy deyatelnosti organizatsiya APK // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. No 11.
2. Nabokov V. I., Nekrasov K. V. Povyshenie konkurentosposobnosti predpriyatiy APK na osnove innovatsionnoy deyatelnosti // Agrarnyy vestnik Urala. 2012. No 1.

Read PDF Back to contents
Background